Conseggio pe-o patrimònio linguistico ligure

Conseggio ligure

Peo Baccin (1940)

Presentaçion à cua do Lusciandro Guason

Nasciuo à Saña, o l’à mostrou pe trenteçinqu’anni inte scheue elementare, in cortivâ a pascion pe l’osservaçion natualistica e botanica in particolâ e in exitâ a competensa aquistâ, in ciù che a-i seu allevi, inte di articoli in sce de reviste, conferense, leçioin a-e Unitre de Saña e do Finâ. O l’à conlaboou a-a redaçion do volummetto Alberi a Savona e o l’à pubricou o libbro Orchidee spontanee della provincia di Savona, fruto d’unna reçerca de vint’anni. O l’à studdiou o parlâ de l’introtæra ligure, parlou in famiggia, do quæ o l’à compilou un diçionaio, e dapeu o l’à deuviou, à partî da-o 2004, pe contâ in versci o travaggio, o giamin, i patimenti do poæ e da moæ e do seu mondo paisan. O scrive ascì in italian, con sarsî i strazetti da natua, da memöia e di affetti e in beuttâ unn’euggiâ solidale verso i oppresci, i pestissæ, i ascordæ. O l’à pubricou e cheuggeite Di quei giorni (premio al vincitore de «Il Golfo», 2009) e Nei binari del tempo (premio al vincitore di «Voci 2010», Mestre Circolo IPLAC). De seu euvie son inseie inte ben ben de antologie e quarche poexia in ligure a l’é sciortia in sciâ revista letteräia Resine, n.124/2010. Do 2012 l’é stæto pubricou a cheuggeita de poexie dialettale U’m parlova me pore Mi parlava mæ poæ, premmio a-o vinçitô do concorso «Gens Vibla» de Marsciano. A-i 2 de dexembre 2012 gh’é stæto assegnou à Ciavai, da l’Assoçiaçion «O Castello», o «Premmio a-a carrea» pe-a poexia dialettale. Do dexembre 2013 o l’à pubricou in proprio unna segonda cheuggeita in vernacolo E ciü a ’n dumand, premmiâ do 2016 a-o concorso «Gens Vibia». Do settembre 2018 l’é stæto pubricou o libbretto Nel mio tempo, vinçitô do concorso «Il fantasmino d’oro». In ciù de atri nomeroxi reconoscimenti, o l’à ottegnuo o primmo premmio inte 115 concorsci letteräi.

Eŕ mé dialèt

Mé poŕe e me moŕe i parlovan dialèt.
L’è ’pó gŕéż e gŕuscé, cume ŕa vita
ch’ a brüxa i agni żuni, quand u s’mangia
cu’ŕ pan e u siù ŕa špeŕanza a u dumàn.
Mi a ne’l dŕuvova moi. Ovŕa l’è tordi
a di quel ch’a duveiva ai méi chi son
ża partìi da l’ǜrtima štaziòn.
Ma si pöŕan šcuteme, mi a vureisa
parleje in pó, an dialèt du só paiś,
dŕa tera ch’i purtovan an t’eŕ cö
e feme cuntè ancuŕa, ch’a n’è šcŕicia,
ŕa štóŕia dŕa miśéŕia moi finìa
deŕ cuntadîn ch’u tŕavaja an giurnò,
di arneixi dŕa fatiga, eŕ fer, l’ancuiża,
deŕ fen siò d’l’oŕba a seiŕa, du süŕót,
deŕ ferle a liè ŕ fascîne, deŕ caštagne
da coj cu’ŕ die apzìe dŕenta aŕ rize.
Mi a cŕed ch’u sèia pŕópi eŕ mé dialèt,
na šcuverta tardiva dŕa me reix,
e a vöj pŕuvè a marcè, cun pasci gŕévi,
an s’ŕa štŕo di méi vegi, deŕ mé mond.

Lezzuo da l’autô

Traduçion italiaña

Il mio dialetto

Mio padre e mia madre parlavano dialetto.
È un po’ rozzo e grossolano come la vita
che brucia gli anni giovani, quando si mangia
con il pane il sudore la speranza nel domani.
Io non lo usavo mai. Adesso è tardi
per dir quel che dovevo ai miei che sono
già partiti dall’ultima stazione.
Ma se possono ascoltarmi io vorrei
parlargli un po’, nel dialetto del loro paese,
della terra che portavano nel cuore
e farmi narrare ancora, che non è scritta,
la storia della miseria mai finita
del contadino che lavora a giornata,
degli attrezzi della fatica, la falce, l’incudine,
del fieno tagliato dall’alba alla sera, dell’accetta,
dei polloni a legar le fascine,
delle castagne
da cogliere con dita intirizzite dentro i ricci.
Io credo che sia proprio il mio dialetto,
una scoperta tardiva della mia radice,
e voglio provare a camminare, con passi pesanti,
sulla strada dei miei vecchi, del mio mondo.

J’an pers eŕ föje

Chi conosce e föto do Baccin che piggian scioe, ciante, bestiete da nòstra region, o sa che o mæximo intento de ste poexie o ghe dà vitta, unna mæxima cua e attension affettosa verso di aspeti da natua che l’umanitæ inta sprescia e l’indifferensa a l’é portâ à trascuâ.

J’an pers eŕ föje u só cuŕù dŕa pŕüma,
son vnuje gione, ruse e in pó maròn,
i cażan żü ciǜ lgéŕe d’ina ciüma,
pöi i van a mügese ant’î cantòn.

E u deštîn d’l’óm u smija quel dŕa föja,
che ŕ’vent dŕa vita u pórta a ŕa só fîn,
anche s’u dix ch’u’n’ova pŕópi vöja,
u’l cumpagna a ŕa pórta cian cianîn.

Salüta fîn che t’pö, fîn che t’é viv,
eŕ cascîne, i töi bŕichi, eŕ blö du zé,
ch’u manca póc e pöi suma a l’ariv
e a n’puruma votese turna ’ndré.

L’oŕba e ŕ’ caŕè du su i t’son amixi,
eŕ cŕavete i te špetan sempŕe lì
cun j’ögi tüci atenti a quel che t’dixi,
e i n’san che u tó parlè l’è ża finì.

Lezzuo da l’autô

Traduçion italiaña

Hanno perso le foglie

Hanno perso le foglie il loro colore di primavera,
sono diventate gialle, rosse e un po’ marrone,
cadono giù più leggere di una piuma,
poi vanno ad ammucchiarsi in un angolo.

E il destino dell’uomo sembra quello della foglia,
che il vento della vita conduce alla sua fine,
anche se dice che non ne aveva proprio voglia,
lo accompagna alla porta pian pianino.

Saluta finché puoi, finché sei vivo,
le cascine, le tue colline, l’azzurro del cielo,
che manca poco e poi siamo all’arrivo,
e non possiamo voltarci ancora indietro.

L’alba e il calar del sole ti sono amici,
le caprette ti aspettano sempre lì
con gli occhi tutti attenti a quel che dici,
e non sanno che il tuo parlare è già finito.

U m’ parlova mé poŕe

O l’à scrito l’Autô in propòxito de sta poexia e da seu deçixon de deuviâ o ligure: «Quande mæ poæ o stava pe lasciâme, ò pensou de “cheugge” e poule do seu dialetto, unna parlâ ligure de l’Otrazovo savoneise, con de caratteristiche despæge da-o zeneise da còsta. Pe trascrivilo ò deuviou unna grafia fonetica, tanto da consentî unna lettua ciù vertadea che se pòsse. Dòppo ch’aiva compilou un curto diçionaio, mæ poæ o se n’é anæto. Pe arregordâlo e dîghe comme ghe voeiva ben, ò scrito U m’parlova mé poŕe unna curta poexia into seu parlâ, donde me figuava che lê o me contesse a seu vitta. Ò scrito ancon e me paiva de dâ voxe à sta mainea no solo à mæ poæ e mæ moæ, a-i antenati, ma à tutta unna communitæ, che e seu poule avanti de oua se perdeivan into vento».

U m’parlova mé poŕe, an sógn, l’otŕéŕi,
malinconicu, e u diva cian cianîn…
«Mi a son andò e son reštoi i öxéi
a sotè ’nt’u giardîn, ŕa caštagneta
quand u fa pŕópi fŕeğ e tüci i merli
a zeŕchè ŕa maŕenda lażǜ ’nt’l’eŕba.
An t’u sciǜm növan ânie gianche e neiŕe
e an s’ŕa riva eŕ lajâze, ciǜme a fešta,
i s’dumandan: “Quel óm ch’u vniva sempŕe,
u n’vardova cun i ögi lüštŕi e u n’dova
in salǜt cun ŕa man, u se n’veg ciǜ?”
Ciante e pŕoi, föje e béštie e l’anviagese
dl’eva ant’u sciüm, eŕ nivuŕe, ŕa fióca,
l’üva e i fônżi d’utubŕ l’éŕa eŕ mé mond.
Eŕ mei ch’a j’ö ciantò lasǜ ai Bażâgni
l’è ancuŕa viv, ma veğ, e bele meiŕe
un n’an fa pŕópi ciǜ. Mi a son andò
e a j’ö lasciò ben póc, in fij, in név,
na nux, dui campi, eŕ ben ch’a j’ö zeŕcò
d’fe a coŕcûn, reŕi amixi… E adès, ciǜ niênte».

Lezzuo da l’autô

Traduçion italiaña

Mi parlava mio padre

Mi parlava mio padre, in sogno, l’altro ieri,
malinconico, e diceva piano piano…
«Io sono andato e sono rimasti gli uccelli
a saltare nel giardino, lo scricciolo
quando fa proprio freddo e tutti i merli
a cercare la merenda là nell’erba.
Nel fiume nuotano anitre bianche e nere
e sulla riva le gazze, penne a festa,
si domandano: “Quell’uomo che veniva sempre,
ci guardava con gli occhi lucidi e ci dava
un saluto con la mano, non si vede più?”
Piante e prati, foglie e bestie e il riavviarsi
dell’acqua nel fiume, le nuvole, la neve,
l’uva e i funghi d’ottobre era il mio mondo.
Il melo che ho piantato lassù ai Bazzani
è ancora vivo, ma vecchio e belle mele
non ne fa proprio più. Io sono andato
e ho lasciato ben poco, un figlio, un nipote,
un noce, due campi, il bene che ho cercato
di fare a qualcuno, rari amici… E ora, più niente».

Ŕa gent a pasa…

L’è sto suvr’an šcaŕîn davanti a u Dóm.
Ŕa gent ch’a pasa a l’vorda: l’è ’n póvŕ’óm
L’è sto suvr’an šcaŕîn davanti a u Dóm.
ch’u s’mangia ’n tóc e’d’pan e ’n pó d’fuŕmağ.
L’a na giaca ch’u smija in špuventağ,
eŕ bŕoje fŕüšte e šcoŕpe da suŕè,
na bursa, dui sacheti, d’otŕ u n’j’è.
Posoia an tera, na cupeta a ciama
dui citi peŕ catese in gót e’d vîn
peŕ šcodese, ch’a n’uma ciǜ ŕa sciama
deŕ fuŕiè o dŕa štiva lì davxîn.
U m’sota a i ögi tüta queŕa gent,
ch’a partiva an miśéŕia daŕ paiś
a zeŕchè ŕa limóxina luntan
e a dumandova sul in tóc e’d’pan.
Son pasoi zent agni e ancuŕa zent,
mi a vord s’póvŕ’óm e a son pŕópi d’l’aviś,
ch’a duvŕeisman penseje in po’ in mumènt
e a tüci i póvŕi feje in monümènt.
Ŕa gent a vorda e a pasa, a sera eŕ cö,
pöi a va ’n géxa, a pŕeghè cósa, a ’n sö.
Suvŕa ŕa pórta ŕa moŕe du Sgnù
a pŕéga pŕi cŕištiagni senza amǜ.

Lezzuo da l’autô

Traduçion italiaña

La gente passa…

È seduto su un gradino davanti al Duomo.
La gente che passa lo guarda: è un pover’uomo
che si mangia un pezzo di pane e un po’ di formaggio.
Ha una giacca che pare uno spaventapasseri,
i calzoni lisi e scarpe da risuolare,
una borsa, due sacchetti, altro non c’è.
Posata in terra, una tazza chiede
due spiccioli per comprarsi un bicchiere di vino
per scaldarsi, ché non abbiamo più la fiamma
del focolare o della stufa lì vicino.
Mi salta agli occhi tutta quella gente,
che partiva in miseria dal paese
a chiedere l’elemosina lontano
e domandava solo un pezzo di pane.
Sono passati cento anni e ancora cento,
guardo questo poveretto e sono proprio dell’avviso,
che dovremmo pensarci un po’ un momento
e a tutti i poveri fare un monumento.
La gente guarda e passa, chiude il cuore,
poi va in chiesa, a pregare che cosa, non so.
Sopra la porta la madre del Signore
prega per i cristiani senza amore